2
ویکتور لیندلوف
مدافع میانی
13
5
هری مگوایر
مدافع میانی
4
فیل جونز
مدافع میانی
3
اریک بایلی
مدافع میانی
43
تدن منگی
مدافع میانی
38
اکسل توانزبه
مدافع میانی
16
مارکوس روخو
مدافع چپ/میانی
29
آرون ون بیساکا
مدافع راست
23
لوک شاو
مدافع چپ
24
تیموتی فوسو منساه
مدافع چپ، راست/میانی
6
پل پوگبا
هافبک میانی
33
برندون ویلیامز
مدافع چپ/راست
27
الکس تلس
مدافع چپ
17
فرد رودریگز
هافبک تدافعی
14
جسی لینگارد
هافبک هجومی، وینگر چپ/راست
8
خوان ماتا
هافبک هجومی و وینگر راست
34
دونی فن د بیک
هافبک هجومی
31
نمانیا ماتیچ
هافبک تدافعی
18
برونو فرناندز
هافبک هجومی
28
فاکوندو پلیستری
وینگر راست
21
دنیل جیمز
وینگر چپ/راست
39
اسکات مک تومینای
هافبک تدافعی
11
میسون گرینوود
وینگر راست، مهاجم نوک
10
مارکوس رشفورد
وینگر چپ، مهاجم نوک
9
آنتونی مارسیال
وینگر چپ، مهاجم نوک
25
اودیون ایگالو
مهاجم نوک
7
ادینسون کاوانی
مهاجم هدف