یاسین حسام

بررسی خرید های فرگوسن در زمان مالکیت گلیزرها (بخش دوم)

بررسی خرید های فرگوسن در زمان مالکیت گلیزرها (بخش دوم)

در این مقاله تلاش کرده ایم تا خریدهایی که سر الکس فرگوسن در زمان مالکیت گلیزرها انجام داده است را به ترتیب زمان مرتب کنیم و از بین 1 تا 10 به آن ها نمره بدهیم.

توضیحات بیشتر »

بررسی خرید های فرگوسن در زمان مالکیت گلیزرها (بخش اوّل)

بررسی خرید های فرگوسن در زمان مالکیت گلیزرها (بخش اوّل)

در این مقاله تلاش کرده ایم تا خریدهایی که سر الکس فرگوسن در زمان مالکیت گلیزرها انجام داده است را به ترتیب زمان مرتب کنیم و از بین 1 تا 10 به آن ها نمره بدهیم.

توضیحات بیشتر »